TÜRKYİNİN NAKLİYAT PLATFORMU

Nakliyeci Firma Üyelik Sözleşmesi


ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

1. Taraflar

1.1)  www.turkiyenakliyatplatformu.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten mukim ("TRNP").

1.2)  www.turkiyenakliyatplatformu.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Nakliyeci Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu www.turkiyenakliyatplatformu.com.tr internet sitesinden ve TRNP tarafından sunulan portal hizmetlerinden faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.  Üye, www.turkiyenakliyatplatformu.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, TRNP’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2.  Üye, TRNP tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafınndan tRNP'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, TRNP’nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3.  Üye www.turkiyenakliyatplatformu.com.tr internet sitesini ve TRNP tarafından sunulan portal hizmetlerini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4.  Üye, www.turkiyenakliyatplatformu.com.tr internet sitesini ve portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3.şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5.  www.turkiyenakliyatplatformu.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin TRNP ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. TRNP’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında Müşteri'nin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6.  TRNP, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.turkiyenakliyatplatformu.com.tr internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden TRNP’nndan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7.  Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8.  İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, TRNP'ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, TRNP’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesinee uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9.  TRNP’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, TRNP’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10.  TRNP www.turkiyenakliyatplatformu.com.tr internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette TRNP tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesi'nde yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu yada bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. TRNP hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. TRNP web sitesi'nin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut yada oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

3.11.  Bu www.turkiyenakliyatplatformu.com.tr internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun TRNP, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

3.12.  www.turkiyenakliyatplatformu.com.tr internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dökümanlar TRNP mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dökümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dökümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.13.  www.turkiyenakliyatplatformu.com.tr internet sitesinde malzemeler ve dökümanlar hiç bir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

3.14.  TRNP tarafından www.turkiyenakliyatplatformu.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.15.  TRNP kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. TRNP, üyenin portal hizmetlerini alırken www.turkiyenakliyatplatformu.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.16.  TRNP, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya TRNP ya da TRNP sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) TRNP ve TRNP web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.17.  TRNP web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlamasıı gerekmektedir. Bu bağlamda üye TRNP web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.18.  TRNP, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya TRNP web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.19.  TRNP, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.20.  Taraflar, TRNP'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.21.  TRNP, sistemi kullanan diğer Üyelerin güvenliği için gerektiğinde Üye'ye ait tüm verileri kayıt altında tutabilir. Bu verileri gerektiğinde kullanabilir.

3.22.  TRNP, üye olan iki kuruluş birbirleri ile ticari bir iş yaptıklarında bu ticari ilişkiden TRNP sorumlu değildir. Aynı zamanda aralarında ticari ilişkiden doğan zararları aralarında anlaşıp çözüme kavuşturmaları gerekmektedir.

3.23.  TRNP, sistemine kayıt olan "Üye" diğer üye kuruluşlara ticari açıdan zarar veremez. Zarar vermesi durumunda TRNP "Üye" nin sözleşmesini tek taraflı fesh edip üyeliğini iptal eder.

3.24.  Kullanıcı istediği takdirde info@turkiyenakliyatplatformu.com'a e-posta atarak email veritabanından çıkmayı talep edebilir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya TRNP tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. TRNP üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. Üyelik Aidatı/Ücretlendirme

TRNP üyelik paketleri http://www.turkiyenakliyatplatformu.com.tr/uyelik-paketleri sayfasında yayınlanmaktadır. TRNP üye’den üyelik paketlerinden birini seçmesini isteyebilir. Üye’nin bu paketleri seçmeyi reddetmesi sonucunda TRNP üyeliği fesh etme hakkını saklı tutar.

6. Faturalandırma

Üyenin ücretli üyeliği kabul edip, üye aidatı yatırması durumunda faturalandırma yapılmaktadır. Fatura kesilip, üyenin belirttiği fatura adresine PTT yolu ile gönderimi yapılmaktadır.(Ptt ile fatura gönderim ücreti, TRNP.com aittir.) .Üye, eğer faturasını kargo ile almak isterse kargo bedelini kendisi öder.

7. İptal ve İade Koşulları

Üye, üyelik paketlerinden birini seçip ödemeyi yaptıktan sonra yük yada boş araç ilanlarını görüntüler ise sistemden yararlanmış olarak kabul edilir. Sistemden yararlanan üyenin ücreti iade edilmez. Eğer üye, üyelik ücretini yatırdıktan sonra herhangi bir yük yada boş araç ilanını görüntülemez ise ödeme gününden itibaren 7 gün içerisinde iade talebinde bulunabilir.

8. Garanti Koşulları

Üye, üyelik paketlerinden birini seçip ödeme yaptıktan sonra anlaşma sağlanan süreler içerisinde sistemi kullanır. TRNP.com teknik arızalar dışında sistemin sürekli olarak erişilebilir halde olmasını garanti eder. Bir işgünü içerisinde teknik arızalar nedeni ile sistem 3 saatten fazla erişilemez durumda olması durumunda üye, anlaşmasında belirlenen üyelik bitiş tarihinin 1 gün uzatılmasını talep edebilir.

9. Teslimat Bilgileri

Üye, üyelik paketlerinden birini seçip ödeme yaptıktan sonra üyeliği 1 saat içerisinde aktif edilir.

10. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.